DARUJTE NÁM VAŠE 2%  Z DANE


Milí naši podporovatelia, veľmi si vážime Vašu priazeň a dôveru. Venovaním 2 % z dane našej organizácii pomôžu zlepšiť a skvalitniť život týraným a opusteným deťom, rodinám v núdzi a matkám, ktoré sa začleňujú do spoločnosti. Spoločne urobíme viac, tak to skúsme.

Pomôžte nám naďalej pomáhať

Ďakujeme Vám


Dôležité termíny:

  • 10. február 2021 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
  • 31. marec 2021 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie - v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane (3 % v prípade dobrovoľníkov). Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne.
  • 31. marec 2020 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby - v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2019 môže poukázať iba 1,0 % z dane.
    Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak "2 %" poukazuje v tomto predĺženom termíne!
    Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2 % v termíne na podanie daňového priznania.
  • 30. apríl 2021 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Tlačivá pre darovanie 2 %