VAŠE 2%  Z DANE - ♥2 krát viac pomoci rodinám v núdzi


Milí naši podporovatelia, veľmi si vážime Vašu priazeň a dôveru. Venovaním 2 % z daní našej organizácii pomôžu zlepšiť a skvalitniť život týraným a opusteným deťom, rodinám v núdzi a matkám, ktoré sa začleňujú do spoločnosti. Spoločne vykúzlime viac, tak to skúsme.

Pomôžte nám naďalej pomáhať

Ďakujeme Vám


Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2023 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2023 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Identifikačné údaje nášho združenia:

Obchodné meno: Občianske združenie Dom nádeje
Sídlo: Hviezdoslavova 21, 036 01 Martin

IČO: 42351669
Právna forma: Občianske združenie

Registrácia: MV SR, VVS/1-900-90-42826-1

Tlačivá potrebné na poukázanie 2 % z dane: