Ako pomôcť...

Každý dar pomôže deťom a rodinám v kríze v ich ťažkých chvíľach a nás podporí v úsilí pomôcť im čo najlepšie.
Aj malá darovaná čiastka, ktorá nezaťaží Váš rozpočet, pomôže významným spôsobom rodinám, ktoré sa ocitli v kríze.

OZ Dom nádeje

Korešpondenčná adresa : Jozefa Krónera 14/1 03601 Martin

Poradenské centrum

Hviezdoslavova 21, 036 01 Martin

IBANSK 58 0900 0000 0050 5740 6493 

BIC - SWIFT : GIBASKBX


Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno: Občianske združenie Dom nádeje
Sídlo: Hviezdoslavova 21, 036 01 Martin

IČO: 42351669
Právna forma: Občianske združenie

Registrácia: MV SR, VVS/1-900-90-42826-1


V mene všetkých rodín Ďakujeme.