Naše služby...


Hlavným cieľom poradne je zabezpečiť bezproblémový a promptný prístup k poradenstvu a pomoci pre rodiny v núdzi a ich príbuzných.


Služby...

-Sa zameriava na pomoc obetiam domáceho násilia, nešťastných udalostí,

- Vykonáva špecializované poradenstvo pre obete a ich blízkych,

- Predchádza vzniku či prehlbovaniu syndrómu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa,

-Poskytuje sociálne poradenstvo a pomoc pri reintegrácii obetí do rodinného života,

- Vykonáva Terénnu sociálnu služba krízovej intervencie,

- Poskytuje ekonomické poradenstvo a prípadne pomoc pri reintegrácii do pracovného života,

- Poskytuje právne rady a psychologickú pomoc formou osobných konzultácií, ale aj telefonicky a písomne.