O nás...


POMOC TÝRANÝM MATKÁM A RODINÁM V NÚDZI - PORADENSKÉ CENTRUM A TERÉNNA SOCIÁLNA SLUŽBA KRÍZOVEJ INTERVENCIE


Občianske združenie Dom nádeje v Martine vzniklo schválením Ministerstva vnútra SR dňa 15.01.2014 pod registračným číslom 16/2014/OSV. V Januári 2014 sa zriadilo poskytovanie sociálnych služieb formou Poradenské centrum a Terénna krízová intervencia v meste Martin.

Poradenské centrum zabezpečuje prvostupňovú odbornú pomoc občanom Žilinského samosprávneho kraja, ktorá poskytuje bezplatné základné sociálne poradenstvo v zmysle § 19 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Poradenské centrum zabezpečuje Terénnu sociálnu služba krízovej intervencie v zmysle Zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách podľa § 24a. Terénna sociálna služba krízovej intervencie sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), d), g) a h) a jej obsahom je činnosť zameraná na vyhľadávanie takýchto osôb, odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti zamerané najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a utváranie podmienok na výdaj stravy alebo vydania potravín.