O nás

. . .ísť ďalej bez násilia

Trauma z detstva NIE JE
ospravedlnením pre hrubé
správanie
Nie je to VAŠA chyba.
Natiahnuť ruku je
BEZPEČNÉ.
Sme tu, aby sme Vás
PODPORILI.

POMOC TÝRANÝM MATKÁM A RODINÁM V NÚDZI - ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO, PORADENSKÉ CENTRUM A TERÉNNA SOCIÁLNA SLUŽBA KRÍZOVEJ INTERVENCIE


Občianske združenie Dom nádeje v Martine vzniklo schválením Ministerstva vnútra SR dňa 15.01.2014 pod registračným číslom 16/2014/OSV. V Januári 2014 sa zriadilo poskytovanie sociálnych služieb formou Poradenské centrum a Terénna krízová intervencia v meste Martin.


Občianske združenie Dom nádeje poskytuje  špecializované sociálne poradenstva podľa Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Špecializované sociálne poradenstvo sa zaoberá zisťovaním príčin vzniku a charakteru rozsahu problému jednotlivca, rodiny, komunity a poskytovanie konkrétnej odbornej pomoci - intervencie. Odbornú činnosť vykonávame v poradenskom centre v Martine a všetky služby sú poskytované bezplatne. Pri výkone špecializovaného sociálneho poradenstva vždy vychádzame z konkrétnych špecifických potrieb a problémov každého klienta. Klienti, ktorí sa zúčastňujú špecializovaného sociálneho poradenstva v mnohých prípadoch prichádzajú s problémami, s ktorými sú denne konfrontovaní najmä v oblasti sociálnej, ekonomickej, pracovnej, zdravotnej, právnej a pod., ktoré sami a ani s pomocou neformálnych zdrojov pomoci neboli schopní samostatne riešiť.

Poradenské centrum zabezpečuje Terénnu sociálnu služba krízovej intervencie v zmysle Zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách podľa § 24a. Terénna sociálna služba krízovej intervencie sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), d), g) a h) a jej obsahom je činnosť zameraná na vyhľadávanie takýchto osôb, odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti zamerané najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a utváranie podmienok na výdaj stravy alebo vydania potravín.

Organizácia prejavuje trvalý záujem o ľudí, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a chce poskytnúť každému klientovi čo najlepšiu pomoc a služby pre lepší a dôstojnejší život.