O násilí. . .


Verím, že ak je nesprávne
vnímanie chorobou, potom
budovanie správneho 
vnímania násilia je
liekom. Na šírenie povedomia
o tejto problematike je
potrebný nie len rešpekt
ale aj iniciovať kampane.
                           Mgr. Miroslava Fontányová, DiS

Keď vo vzťahu začne násilie, násilie takmer vždy pokračuje a postupom času má tendenciu byť čoraz závažnejšie a častejšie. Vzorec domáceho násilia často začína fázami vytvárania napätia, násilnými epizódami, výčitkami svedomia a ospravedlnenia, obdobiami pokoja a potom opakovaním cyklu. Preto je dôležité, aby ste si teraz našli čas na premýšľanie o tom, čo môžete urobiť v prípade ďalšieho útoku.

 • Násilím je každá forma ubližovania, prejavu nadvlády, vyrážania sa, zneužívania moci, fyzického a sexuálneho nátlaku.
 • Násilie nie je konflikt, v konflikte sa stretnú rovnocenné strany, kým násilie je, keď jedna strana zneužije prevahu moci,
 • Násilím je každý čin, ktorého následkom je, že obeť robí niečo, čo nechce robiť, alebo jej bráni robiť niečo, čo chce robiť, prípadne v nej vyvoláva strach.
 • Násilie nemusí obsahovať fyzický kontakt s obeťou, pretože zastrašovanie, slovné vyhrážky a psychické násilie môžu mať rovnako silné následky.
 • Psychické násilie je každé správanie, ktoré priamo narúša slobodnú vôľu a sebaúctu iného človeka. Nezanecháva síce žiadne viditeľné poranenia, napriek tomu môže byť najhoršou formou násilia. Je zvlášť účinné, ak sa spája s fyzickým násilím.
 • Osobitnou formou násilia je sekundárna viktimizácia - druhotné ubližovanie.
 • Násilím je aj nezabránenie násiliu.

Čo je domáce násilie

 • Je to psychické, fyzické, sexuálne násilie, ktoré sa vyskytuje v rodine a v domácnosti.
 • Jeho špecifickosťou je, že sa vyskytuje v cykloch a pretrváva dlhodobo.
 • Násilie môže smerovať od ktoréhokoľvek člena rodiny ku ktorémukoľvek inému členovi rodiny. Môže ho páchať muž na žene, žena na mužovi, rodič na dieťati aj dieťa na rodičovi. Ale najčastejšie sa ho dopúšťajú muži na ženách a rodičia na deťoch.
 • V 90 % prípadov sú obeťami ženy a deti. V 90 % je páchateľom muž (manžel, partner, bývalý partner).
 • 69,9 % trestných činov, ktorých obeťou bola žena, sa spáchalo v domácnosti.
 • 70,6 % vrážd žien (takmer ?), 63 % ublížení na zdraví žene, 87,7 % činov násilia voči jednotlivej žene sa odohralo v domácnosti.

Násilie na ženách v partnerských vzťahoch

 • Násilie na ženách je závažným sociálnym problémom, ktorý ohrozuje bezpečnosť, telesnú a duševnú integritu žien.
 • V súvislosti s násilím panuje veľa nesprávnych, ale pevne zakorenených predstáv, napr. že násilie je dôsledkom alkoholu, chudoby, nezamestnanosti, vyskytuje sa len v istých sociálnych vrstvách, že je to duševná choroba.
 • Ešte aj dnes je rozšírená domnienka, že ženy provokujú, tolerujú, alebo dokonca potrebujú istú dávku násilia.
 • Takéto mýty, ktoré legitimizujú určitú mieru násilia, formujú postoje spoločnosti, ale aj profesionálnych pracovníkov a pracovníčok, ktorí a ktoré sa stretávajú s týranými ženami.
 • Skutočnou príčinou násilia je nerovnocenné postavenie žien voči mužom v spoločnosti, v rodine, pretrvávanie rodových stereotypov a tradičných patriarchálnych vzorov správania.
 • Násilie páchané na ženách veľmi úzko súvisí s históriou inštitúcie manželstva a rodiny, s nerovnocenným postavením ženy, so zákonmi, kultúrnymi a náboženskými normami, ktoré tento stav regulovali a udržiavali, resp. udržiavajú.

Zdroj: Alincia žien Slovenska